Là một đất nước đang trong giai đoạn phát triển, học hỏi và tiếp thu tri thức từ các nước khác trên thế giới, không thể phủ nhận, Việt Nam ta còn yếu kém trong rất nhiều mặt. Trong đó có lĩnh vực pháp lý, còn non trẻ, và chưa thực sự được quan tâm một cách đúng đắn. Có thể khẳng định, hệ thống quy phạm pháp luật Việt Nam nói chúng, hệ thống quy phạm pháp luật về doanh nghiệp nói riêng còn tồn tại rất nhiều lỗ hổng, qua quá trình áp dụng pháp luật vào thực tế mới có thể dần hoàn thiện. Một trong những điểm hạn chế của pháp luật Việt Nam hiện hành cũng như của bộ máy quản lý trong nước là chưa có sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, cũng như sự thống nhất trong các văn bản pháp luật.

Công ty Luật PhamLaw xin đưa ra ví dụ sau: quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp. Pháp luật quy định, doanh nghiệp ra quyết định giải thể doanh nghiệp phải gửi quyết định giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan Thuế, người lao động và chủ nợ của doanh nghiệp. Cụ thể:

Khi giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải gửi hồ sơ xin quyết toán Thuế và đóng mã số Thuế đến cơ quan Thuế, hồ sơ bao gồm quyết định giải thể doanh nghiệp và biên bản họp đối với trường hợp doanh nghiệp là công ty TNHH 2 thành viên hoặc công ty cổ phần. Ngoài ra, trường hợp doanh nghiệp phải xin xác nhận không nợ thuế tại Tổng cục Hải quan, hay giải quyết nợ bảo hiểm xác hội, hoặc thực hiện trả dấu tại cơ quan công an, doanh nghiệp vẫn tiếp tục phải cung cấp một loại giấy tờ là quyết định giải thể doanh nghiệp. Cho thấy, không có sự liên thông, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan nhà nước. Dẫn đến một thực trang, doanh nghiệp giải thể thường mất rất nhiều thời gian, và thủ tục giải thể doanh nghiệp cũng trở nên khó khan, phức tạp hơn. Trong khi trước đó, doanh nghiệp đã gửi quyết định giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh và cập nhật thông tin doanh nghiệp đang thực hiện giải thể trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Từ hạn chế nêu trên, chúng tôi xin được đề xuất phương án giải quyết như sau:

Thứ nhất, trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày ban hành quyết định giải thể doanh nghiệp (theo quy định của pháp luật hiện hành), doanh nghiệp gửi quyết định đến cơ quan đăng ký kinh doanh, người lao động và chủ nợ.

Thứ hai, trong vòng 03-05 ngày tính từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh nhận được thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thực hiện đăng tải thông tin doanh nghiệp đang giải thể lên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đồng thời gửi thông báo đến các cơ quan liên quan như cơ quan thuế, cơ quan công an,….

Sauk hi nhận được thông báo của cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, cơ quan công an,… có nghĩa vụ xem xét, kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đến doanh nghiệp giải thể và thông báo đến doanh nghiệp giải thể hoàn tất nghĩa vụ đối với cơ quan nhà nước, đồng thời gửi văn bản thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp giải thể có nghĩa vụ thực hiện tài chính trong 1 thời hạn nhất định để được hoàn tất thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Có Thể Bạn Quan Tâm :
https://phamlaw.com/thu-tuc-giai-the-cong-ty.html
https://phamlaw.com/bieu-mau-ho-so-giai-the-cong-ty-co-phan-moi-nhat.html
https://phamlaw.com/thu-tuc-giai-the-cong-ty-tnhh.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here