Theo quy định tại Điều 201 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về các trường hợp giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể tự nguyện giải thể nếu: (1) Hết thời gian hoạt động nêu trong Điều lệ mà không có quyết định giải thể doanh nghiệp; (2) Theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên, Hội đồng quản trị đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần. Hoặc bị buộc phải thực hiện thủ tục để giải thể doanh nghiệp trong trường hợp: (3) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu pháp luật quy định nhưng không làm thủ tục chuyển đổi loại hình; (4) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Như vậy, trường hợp công ty TNHH 1 thành viên nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp. Tuy nhiên, giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có giống với giải thể doanh nghiệp tự nguyện không? Trong khuôn khổ bài viết này, công ty Luật PhamLaw xin được giới thiệu về trình tự, thủ tục giải thể công ty TNHH 1 thành viên trong trường hợp giải thể do bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Về phía cơ quan đăng ký kinh doanh: Sau khi nhận được quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký dianh nghiệp của Tòa án, cơ quan đăng ký kinh doanh phải lập tức thông báo về tình trạng doanh nghiệp đang thực hiện thủ tục giải thể kèm theo quyết định thu hồi lên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Về phía công ty: Kể từ ngày công ty nhận được quyêt định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên phải ban hành quyết định giải thể công ty và gửi quyết định giải thể (kèm theo bản sao quyêt định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan Thuế, người lao động và chủ nợ của công ty.

Đồng thời, niêm yết công khai quyết định tại địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch và chi nhánh công ty (nếu có).

Ngoài ra, kèm theo quyết định giải thể, công ty phải gửi danh sách nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán, và phương án giải quyết nợ trong trường hợp doanh nghiệp còn nợ chưa thanh toán. Sau khi thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, trong thời hạn 05 ngày, doanh nghiệp gửi đề nghi giải thể đến cơ quan đăng ký doanh nghiệp để hoàn tất thủ tục giải thể.

Sau 180 ngày kể từ ngày nhận được thông bá, nếu các chủ nợ, người lao động,… nhận được không báo mà không có ý kiến phải đối; hoặc trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan đăng ký doanh nghiệp nhận được hồ sơ giải thể doanh nghiệp hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cập nhật tình trạng doanh nghiệp giải thể lên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Có Thể bạn Quan Tâm :
https://phamlaw.com/thu-tuc-giai-the-cong-ty.html
https://phamlaw.com/bieu-mau-ho-so-giai-the-cong-ty-co-phan-moi-nhat.html
https://phamlaw.com/thu-tuc-giai-the-cong-ty-tnhh-2-thanh-vien.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.